Borla 15-19 C7Z Corvette S-Type Axle-Back w/ 4" Round Tips ( W/O NPP)